Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 

Smluvní obchodní podmínky

Platné od 1.1.2015

Podmínky pro používání systému RYCHLÝ OBCHOD od firmy Neofema s.r.o., podpisem a registrací vyjadřujete souhlas.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují pravidla, za nichž společnost Neofema s.r.o., která je provozovatelem systému RYCHLÝ OBCHOD, zprostředkovává druhým stranám (jednotlivcům, firmám) využívání tohoto e-shop systému.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1. RYCHLÝ OBCHOD je redakční e-shop systém, provozovaný na doménách RYCHLYOBCHOD.cz a RYCHLY-OBCHOD.cz nebo individuálních doménách uživatelů (dále jen RYCHLÝ OBCHOD)”.

2.2. „Doména 3. řádu“ je jmenný unikátní název pro webovou prezentaci RYCHLÝ OBCHOD poskytovaný Provozovatelem (název.RYCHLY-OBCHOD.cz nebo název.RYCHLYOBCHOD.cz).

2.3. „Vlastní doména“ je jmenný název pro prezentaci poskytovaný správcem domén (třetí strana).

2.4. „Server“ je soubor HW a SW prostředků, které jsou nezbytné pro bezproblémový provoz systému RYCHLÝ OBCHOD. Tento systém vyžaduje provoz na serverech Provozovatele.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky RYCHLÝ OBCHOD uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Uživatel má právo na 14. nebo 30. denní testování systému před podpisem této smlouvy.

4.2. Uživatel má právo pracovat se všemi prostředky, které jsou nabízeny výhradně v redakčním systému RYCHLÝ OBCHOD.

4.3. Uživateli se zakazuje používat služby RYCHLÝ OBCHOD pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy (pornografický materiál, nevyžádaná pošta – SPAM atd.).

4.4. Uživatel nesmí využívat RYCHLÝ OBCHOD stylem, který by vedl k porušení práv Provozovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků na serveru Provozovatele.

4.5. Pokud Provozovatel, vyzve Uživatele k odstranění všech svých dat, které poškozující programové nebo technické prostředky serveru - je tento povinen odstranit data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání emailové výzvy Provozovatelem. Pokud tak Uživatel neučiní, má Provozovatel právo bezodkladně provoz služby RYCHLÝ OBCHOD vypnout.

4.6. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Provozovatele na všechny poruchy a závady provozu služby RYCHLÝ OBCHOD, a to písemnou formou na email obchod@neofema.cz

4.7. Uživatel je plně zodpovědný za obsah své webové prezentace. Obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím on-line systému RYCHLÝ OBCHOD a WYSIWYG editoru je plně v zodpovědnosti Uživatele, a to v plné míře.

4.8. Provozovatel může na základě požadavku Uživatele zařídit zprostředkování registrace vlastního doménového jména. Pokud Uživatel doménu již vlastní, může Provozovatel, po předchozí domluvě, umožnit za poplatek, provozování RYCHLÝ OBCHOD pod touto doménou, nicméně stále na webhostingovém prostoru Poskytovatele. Uživatel pro účely registrace poskytne Provozovateli své pravdivé a úplné kontaktní údaje.

4.8. Provozovatel je povinen zajistit provoz a bezproblémové fungování systému RYCHLÝ OBCHOD. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Provozovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet (zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.) viz. webhostingová smlouva.

4.9. Provozovatel je povinen upozornit Uživatele včas na blížící se konec objednaného období, do kdy je předplacena služba RYCHLÝ OBCHOD. Provozovatel tak učiní pomocí emailu, který odešle minimálně 7 dní před koncem sjednaného období.

4.10. Provozovatel má právo Uživateli deaktivovat službu RYCHLÝ OBCHOD, který je v prodlení s platbou za využívání služby déle než 14 dní. V tomto případě bude služba zcela ukončena a data nenávratně smazána. Uživateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby.

4.11. Provozovatel neručí za obsah www stránek Uživatele, včetně všech údajů na stránkách zveřejněných, dále není povinen kontrolovat nabídku produktů či služeb. Třetí strana nemá právo žádat od Provozovatele odškodnění za publikované informace Uživatelem.

5. CENY ZA SLUŽBY

5.1. Provoz služby RYCHLÝ OBCHOD se sjednává na dobu min. jednoho roku = minimální doba pronájmu. Fakturace bude provedena neprodleně po podpisu této smlouvy. Uživatel má právo si zvolit cyklus pravidelných plateb (1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok).

5.2. Při požadavku fakturace v měsíčních intervalech bude cena navýšena dle ceníku o 50,-/doklad, při čtvrtletní fakturaci bude cena bez navýšení, půlroční se slevou 5% a roční se slevou 10% z celkové fakturované částky. Veškeré vystavené účetní doklady jsou zasílány Uživateli pomocí emailové pošty, pokud není uvedeno jinak.

5.3. Provoz služby RYCHLÝ OBCHOD lze vypovědět bez udání důvodů i před dovršením minimální doby pronájmu. Výpověď může být učiněna elektronickou formou zaslanou na kontaktní emaily a musí být doručena druhé straně nejpozději 1. měsíc před dnem účinnosti výpovědi, avšak bez nároku na vrácení financí.

5.4. Pronajímané systémy vyžadují běh na serverech Provozovatele a je třeba aplikovat na ně klasický webhosting (více informací na http://neofema.cz/webhosting.php), který je již zahrnut v ceně pronájmu.

5.5. Pokud si Uživatel objedná službu rozesílače News, tak respektuje platby za speciální hosting na serveru rozesílače viz. příloha objednávky s ceníkem.

5.6. Provozovatel respektuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů podle platné legislativy ČR.

5.7. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2015.

 
 
 
Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, používají soubory cookies | Prohlášení o ochraně soukromí.